service portaal

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden_Site by Site_15mrt07Algemene voorwaarden Site by Site gevestigd te Hoofddorp nader te noemen Site by Site

1).  Algemeen

a)   Met het depot van deze Algemene Voorwaarden ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van Site by Site vervallen.

b)   Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uit­ge­voerd, tenzij uit­druk­kelijk anders is overeen­gekomen en dat door Site by Site schriftelijk is bevestigd.

c)   Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Hoofddorp, alle betalingen dienen aldaar te geschieden.

d)   Afspraken met personeel van Site by Site binden Site by Site niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

e)   De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Site by Site, van welke aard ook, tenzij deze voorwaar­den uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen; een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaard­clausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

f)    Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeen­komst van kracht. Over­een­gekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telken­male schrif­telijk bevestigd.

g)   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Site by Site met haar opdracht­gevers te sluiten over­een­komsten en de daaruit voortvloeiende ver­bin­te­nis­sen, zulks met uit­sluiting van andere voor­waarden welke door opdracht­gevers van toe­pas­sing mochten worden verklaard, tenzij schrifte­lijk anders is over­een­ge­komen. Onder opdracht­gever wordt verstaan een ieder die aan Site by Site een opdracht tot advisering over of vervaardiging van internet applicaties, multimedia producties of software wenst te verstrekken of verstrekt, gebruik wenst te maken van haar hostingfaciliteiten en of haar internetapplicaties of daarvan gebruik maakt, dan wel enige over­een­komst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

h)   Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, die afwijken van deze voorwaarden binden Site by Site slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

i)    Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt een bericht per E-mail -vooropgesteld dat deze E-mail met een zgn. niet automatisch verzonden ‘reply’ is bevestigd- hieraan gelijkgesteld.

2).  Offertes

a)   Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Site by Site is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

b)   Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs; de daadwerkelijk door Site by Site gewerkte uren en de daadwerkelijk door Site by Site gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

c)   Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

d)   Alle door Site by Site opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., verpakkings‑, koeriers- en verzend­kosten en/of andere op de goederen en/of diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, onvoorziene externe kosten daaronder begrepen, tenzij op de opdracht­bevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

e)   De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveel­heden.

f)    Indien slechts voor een gedeelte van het de uit te voeren opdracht modellen, kopij, informatiedragers e.d. zijn overgelegd, is Site by Site niet gehouden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het gedeelte van de opdracht waarvoor geen gegevens zijn overgelegd naar verhouding meer arbeid vereist dan het gedeelte waarvoor wel gegevens zijn overgelegd.

g)   Indien een opdracht uitblijft, behoudt Site by Site zich het recht voor de gemaakte ontwerp‑, teken‑ en calcu­latie­kosten of een gedeelte daarvan in rekening te bren­gen.

h)   Ten aanzien van alle aangeboden zaken gelden, naast hetgeen daaromtrent in de offerte, catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties; met name wordt uitdrukke­lijk voor­behoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opge­geven kleuren. Geringe afwijkingen van de in de offerte, catalogi en brochures voorkomende afbeel­dingen en/of beschrij­vingen worden derhalve voor­be­houden. Derge­lijke afwij­kingen ontslaan de opdracht­gever nimmer van zijn verplichtingen uit de over­een­komst.

i)    Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Site by Site gerechtigd zijn om sinds de tot­stand­koming van de over­een­komst en voor­dat de gehele levering heeft plaats­gevonden opge­treden verhogingen van grondstofprijzen, lonen, sociale werk­gevers­lasten en/of andere arbeids­voorwaarden, evenals verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wissel­koersen, welke voor Site by Site kosten­ver­hogend zijn, aan de opdracht­gever door te bereke­nen, in welk geval opdrachtgever ‑in geval van consu­menten­koop‑ het recht heeft de overeen­komst te annuleren onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan Site by Site te voldoen.

j)    De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of mede­gedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden zaken. Wijzigingen, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeel­dingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering, verplichten Site by Site niet tot enige vergoeding en geven de opdracht­gever niet het recht de ontvangst of betaling te weigeren.

k)   Aanbiedingen en leveringen van niet‑standaard‑software, internetapplicaties en andere multimediaproducties  zijn gebaseerd op gegevens, zoals door opdrachtgever verstrekt en hebben uitsluitend betrekking op door Site by Site schrifte­lijk genoem­de toe­passingen en specifi­caties. Besprekingen aangaande werking en inhoud van dergelijke soft­ware worden schrif­telijk vast­gelegd en door opdracht­gever voor akkoord getekend. Bij gebreke van een dergelijke verslag­legging ge­schiedt ontwik­keling van deze niet‑stan­daard‑software voor risico van opdracht­gever. Wijziging op reeds goed­ge­keurde verslagen worden extra in rekening gebracht op basis van nacalculatie.

l)    Ontwikkeling van niet‑standaard‑software, internetapplicaties en andere multimediaproducties  dient te worden gezien als een inspanningsovereenkomst en niet als een resultaatovereenkomst. Alle ontwikkelingskosten, waarop bij offerte niet kon worden gerekend, die ontstaan ten gevolge van wijzigingen in de specificaties van opdrachtgever tijdens de ontwikkeling of die mochten ontstaan tijdens de implementatie van de ontwikkelde soft­ware worden derhalve aan opdrachtgever doorberekend.

3). Opdrachten

a)   Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever. Site by Site is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Site by Site kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdracht­bevesti­ging geacht de over­een­komst juist en vol­ledig weer te geven.

b)   De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Site by Site ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling, per E-mail of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdracht­gever, tenzij deze wijzigingen schrifte­lijk door Site by Site zijn bevestigd.

c)   Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Site by Site alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht rede­lijker­wijs gemaakte kosten (kosten van ontwerp, tekening, calculatie, voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden. Indien Site by Site dat wenst, is opdrachtgever tevens gehouden tot ver­goeding van winst­derving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden.

d)   Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

e)   Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden Site by Site eerst na schriftelijke acceptatie.

f)    Opdrachten tot domeinregistratie worden altijd uitgevoerd conform de voorschriften en bepalingen van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, of in voorkomend geval het buitenlandse equivalent daarvan.

g)   Site by Site behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

h)   Opdrachten die tot gevolg hebben dat regelmatig repeterende, al dan niet licht van elkaar afwijkende werkzaamheden dienen te worden verricht, worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd.

i)    Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van tenminste drie maanden tenzij de overeenkomst nog geen zes maanden heeft geduurd, in welk geval geen opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen.

j)    Een overeenkomst aangegaan voor een bepaalde periode wordt stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode als aanvankelijk overeengekomen indien opdrachtgever niet binnen drie maanden voor afloop van de contracts­periode schriftelijk te kennen geeft de overeenkomst te willen ontbinden.

4).  Leveringen/uitvoering van de opdracht

a)   Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk “betaling”.

b)   Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Site by Site, tenzij door haar schuld veroor­zaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.

c)   Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Site by Site enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Site by Site bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een ver­traging heeft ingelicht en dit door Site by Site schriftelijk is bevestigd.

d)   Het eventueel door Site by Site te verwerken materiaal dient tijdig en op door Site by Site aan te geven momen­ten, franco te worden afgeleverd aan het door haar aangegeven adres.

e)   Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voor zover het te verwerken of in te bouwen materiaal, alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde tekeningen en gegevens, op de overeengekomen tijd bij Site by Site wordt afgeleverd en de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht. Indien tengevolge van niet‑tijdi­ge levering/uitvoering van werk door opdrachtgever de opdracht slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extratransport, overwerk, spoedbestelling e.d., zal Site by Site daartoe, zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Bij niet‑ tijdige levering door de opdracht­gever is Site by Site gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen. Controle op tijdige levering van het te ver­wer­ken of in te bouwen materiaal, alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde tekeningen en gegevens, dient door opdracht­gever te geschieden.

f)    Alle leveringstijden worden door Site by Site steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van Site by Site eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen door opdracht­gever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdracht­gever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ont­binding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

g)   Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Site by Site kennis geeft, onverminderd het recht van Site by Site om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betref­fende goederen alsnog te leveren. Opdrachtgever kan vorderen dat Site by Site omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.

h)   De opdrachtgever is ‑zonder uitdrukkelijke toestemming daartoe zijdens Site by Site‑ niet gerechtigd zijn rechten uit een gebruiksovereenkomst voortvloeiende aan derden over te dragen. De opdracht­gever ontleent aan de gebruiksovereen­komst slechts het recht om gebruik te maken op de aangegeven locaties, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

i)    Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Site by Site voortvloeiende ver­plichting niet stipt nakomt, heeft Site by Site het recht de nakoming van alle verplichtingen tegenover de opdracht­gever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeel­telijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechter­lijke tussen­komst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdracht­gever aan Site by Site verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

j)    Site by Site is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onder­delen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van Site by Site een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

k)   Site by Site zal van alle relevante mondelinge gesprekken met opdrachtgever een besprekingsverslag maken en aan opdrachtgever zenden. Indien opdrachtgever niet binnen twee werkdagen na ontvangst van een bespreekverslag heeft gereageerd, zijn partijen aan de inhoud van dit bespreekverslag gebonden. Voor de juiste uitvoering van telefonische besprekingen, opdrachten, wijzigingen of aanvullingen van opdrachten wordt door Site by Site geen aansprakelijkheid aanvaard, tenzij deze telefonische contacten schriftelijk zijn bevestigd.

l)    Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met door of namens Site by Site bij of voor opdrachtgever te werk gesteld personeel, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 1.000,–voor elke overtreding, per week dat de overtreding voortduurt.

m) Site by Site is gerechtigd, de gegevens of materialen van de opdrachtgever (al dan niet door Site by Site vervaardigd of samen­gesteld) die zij onder zich heeft, onder zich te houden totdat Site by Site voldoening heeft gekregen van alle kosten die zij besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdracht­gever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere gegevens/materialen van de opdracht­gever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Site by Site ook in geval de opdrachtgever in staat van faillisse­ment komt te verkeren.

n)   Site by Site verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

o)   Indien tijdens de uitvoering van een door Site by Site aangenomen opdracht blijkt, dat tenge­volge van aan Site by Site onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Site by Site het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer‑ of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door Site by Site reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

p)   Indien Site by Site een opdracht in onderaanneming uitvoert, is zij -tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen- gerechtigd om rechtstreeks contact op te nemen met de aanbesteder over de technische uitvoering van de opdracht.

5).  Overschrijding leveringtermijn

a)   Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door Site by Site een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte evenals de voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten worden gefactureerd op de termijnen waarop, indien geen vertraging zou zijn opgetreden, zou zijn gefactureerd. Mochten deze termijnen niet van te voren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal het vorenbedoelde kunnen worden gefactureerd onmiddellijk na het verstrijken van de voor de uitvoering van de opdracht in kwestie normaliter benodigde tijd.

b)   De met Site by Site over­een­gekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approxi­ma­tief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is over­een­gekomen.

c)   Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobi­lisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven, het optreden van tot dan toe onbekende virussen, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet‑levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten aan Site by Site door derden en andere onvoorziene omstandig­heden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabricaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Site by Site van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdracht­gever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

d)   Ingeval van overmacht zal Site by Site daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdracht­gever, in welk geval opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Site by Site het reeds uit­gevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

6).  Sitehosting/applicatiegebruik

a)   Een overeenkomst voor site hosting/applicatiegebruik wordt aangegaan voor een periode van een jaar en wordt stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd. Opzegging van de (verlengde) overeenkomst door opdrachtgever dient minimaal één maand voor het einde van de contractsperiode te geschieden.

b)   Site by Site draagt zorg voor beschikbaarheid van de server en netwerk, overeenkomstig het overeengekomen service level, waarbij zij zich inspant om zo optimaal mogelijk aan dit service level te voldoen. Site by Site aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid als dit level op enig moment niet gerealiseerd kan worden.

c)   Site by Site is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in het Internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d.

d)   Het is opdrachtgever niet toegestaan de website en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:

 • a. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
 • b. het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden E-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
 • c. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • d. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie en discriminerende uitingen;
 • e. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
 • f. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het Internet of Intranet, waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken).
 • g. het afsplitsen van (computer)processoren die na het verbreken van de (on line) verbinding met Site by Site blijven lopen binnen Site by Site of het internet;
 • h. het verspreiden van computervirussen.

e)   Het is opdrachtgever niet toegestaan de site te gebruiken voor erotisch, pornografisch of racistisch materiaal, illegale software, illegale MP3 en hiermee vergelijkbaar materiaal.

f)    Site by Site is in de onderstaande gevallen gerechtigd de site van opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, respectievelijk opdrachtgever het gebruik tot de applicatie te ontzeggen, zonder dat opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Site by Site alle schade ten gevolge van de overtreding door Site by Site of door derden geleden te vergoeden; niet genoten abonnementsgelden zullen worden geretourneerd, c.q. verrekend:

a. indien opdrachtgever zich het gestelde in de artikelen 6.4 en 6.5 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;

 • b. indien (een onderdeel) van de site van opdrachtgever oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van de server van Site by Site;
 • c. Indien blijkt dat opdrachtgever valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
 • d. indien blijkt dat opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan;
 • e. indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen.

g)   Site by Site heeft geen bemoeienis met informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is Site by Site aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Het gebruik van creditcard betalingen en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld is voor verantwoording van opdrachtgever.

h)   Site by Site heeft het recht gebruikersprofielen en andere door opdrachtgever geleverde (persoonlijke) informatie zodanig te gebruiken, dat gerichte reclame voor opdrachtgever zichtbaar wordt.

i)    Het is opdrachtgever niet toegestaan de site aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken.

j)    Indien de door opdrachtgever gegenereerde of gebruikte hoeveelheid dataverkeer de in de overeenkomst omschreven hoeveelheid overschrijdt, is Site by Site gerechtigd de tarieven overeenkomstig aan te passen.

k)   Site by Site draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, maar draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.

l)    Site by Site is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit benodigd is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.

m) Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft opdrachtgever nimmer recht op enige terugbetaling van de huurprijs van de applicatie.

7).  Detachering

a)   Indien personeel van Site by Site bij opdrachtgever wordt gedetacheerd is opdrachtgever verantwoordelijk voor de wijze van uitvoering van de werkzaamheden en dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd onder supervisie van opdrachtgever.

b)   Bij detachering is opdrachtgever gehouden voor het bij hem te werk gestelde personeel een verzekering af te sluiten voor arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een bedrijfsongeval. Tevens is opdrachtgever aansprakelijk voor de financiële gevolgen voor Site by Site ten gevolge van een ongeval, loonderving van de betrokken medewerker daar onder begrepen.

c)   Opdrachtgever is gehouden, indien een bedrijfsongeval plaatsvindt waarbij personeel van Site by Site is betrokken, zorg te dragen voor een deugdelijke ongevalrapportage.

d)   Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het naleven van de veiligheidseisen op ieder werk, waar personeel van Site by Site wordt ingezet en is gehouden het te werk gestelde personeel te informeren over de specifieke veiligheidseisen van het betrokken werk en de benodigde veiligheidsmiddelen te verstrekken.

e)   Site by Site is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verduistering van waardevolle materialen.

8).  Klachten en garantie

a)   Het indienen van klachten is slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. Site by Site is niet aansprakelijk voor druk‑, schrijf‑ en/of tel­fouten en/of onduidelijk­heden in offertes, opdracht­bevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Site by Site als bindend.

b)   Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering aan Site by Site worden gemeld, terwijl het gebruik zoveel mogelijk dient te worden beperkt.

c)   Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

d)   Opdrachtgever zal alle door Site by Site voor onderzoek van de klacht gewenste mede­wer­king verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal en/of door Site by Site in de gelegen­heid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwali­teit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

e)   Indien Site by Site een gebrek aan de geleverde prestatie aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken prestatie kosteloos te herleveren, hetzij de opdracht­gever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de overeengekomen prijs te verlenen.

f)    Site by Site aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

g)   Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofd­stuk heeft Site by Site niet; met name zal Site by Site in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfs­schade of gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, niet‑juiste of niet‑tijdige uitvoering van de opdracht.

h)   Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.

i)    Voor door derden door bemiddeling van Site by Site geleverde zaken is Site by Site nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de leverancier van de geleverde zaken verstrekte garantie.

j)    Voor site hosting door derden door bemiddeling van Site by Site is Site by Site nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de desbetreffende hosting partij verstrekte garantie.

k)   Indien software wordt gebruikt in combinatie met verkeerde of defecte hardware, of t in combinatie met niet‑geëigende software, kan door opdrachtgever geen aanspraak worden gemaakt op enigerlei garantie.

l)    Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken zijn geen klachten mogelijk, anders dan direct na levering.

m) Opdrachtgever zal nimmer op grond van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen, noch tijdens, noch na afloop van de garantieperiode.

9).  Aansprakelijkheid

a)   Site by Site draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Site by Site te verrichten werk­zaam­heden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.

b)   Site by Site aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan het door haar of door haar bemiddeling geleverde.

c)   In geen geval aanvaardt Site by Site aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen van het geleverde of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor opdrachtgever het heeft aangeschaft en/of gebruikt.

d)   Indien Site by Site in opdracht van opdrachtgever een product ontwikkelt, zal zij het ontwerp en een proefmodel aan opdrachtgever ‘voor akkoord’ voorleggen. Met het geven van dit akkoord neemt opdrachtgever alle aansprakelijkheid voor het juist functioneren van de definitieve productie over, zolang de definitieve producten overeenstemmen met het geaccordeerde model.

e)   Site by Site aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de feitelijke inhoud van de door haar vervaardigde internetapplicaties of andere multimedia-uitingen.

f)    Site by Site aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of op via het Internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. Opdrachtgever dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te testen.

g)   Evenmin aanvaardt Site by Site enige aansprakelijkheid voor verlies of verminking van via digitale informatiedragers of E-mail aangeleverde gegevens. Opdrachtgever of door of voor hem ingeschakelde derden dienen deze gegevens altijd op juistheid en volledigheid te controleren.

h)   Opdrachtgever is gehouden Site by Site schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorde­ringen tot schadevergoeding welke derden tegen Site by Site instellen ter zake van schade ontstaan door of met het geleverde.

i)    Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuur­lijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst adhoc voortvloeiende verplichting.

j)    Door het geven van een opdracht tot vervaardiging, reproductie of vermenigvuldiging van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten, verklaart opdracht­gever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigen­doms­recht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Site by Site in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de vervaardiging, reproductie of vermenigvuldiging voortvloeiende.

k)   Door het geven van een opdracht tot ontwikkeling van software of vervaardiging van internetapplicaties of multimedia uitingen, verklaart opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Site by Site in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de ontwikkeling voortvloeiende.

l)    Standaard software wordt geleverd “zoals ze is”; Site by Site aanvaardt geen aansprake­lijkheid voor schade die ontstaat door onjuist gebruik of het functioneren van de programmatuur.

m) Opdrachtgever is gehouden voor niet-standaard software en internetapplicaties een acceptatietest te ontwikkelen. Site by Site aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebreken en/of onvolkomenheden aan de ontwikkelde software, voor zover deze niet door de acceptatietest aan het licht zijn gekomen.

n)   De aanwezigheid van fouten (bugs) in niet-standaard software of internetapplicaties die de functionaliteit niet belemmeren geven opdrachtgever nimmer het recht de betrokken software geheel of gedeeltelijk af te keuren. De aansprakelijkheid van Site by Site gaat nimmer verder, dan in een volgende versie deze fouten te verhelpen.

o)   Site by Site verplicht zich de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, beschei­den, tekeningen en ontwerpen alsmede de haar toevertrouwde materialen, zoals dia’s, videotapes, cinefilms, documenten en andere te reproduceren of op te nemen materialen vertrouwelijk te behandelen en als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprake­lijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voor zover niet door de verzekering gedekt. In gevallen waarin met kostbare of niet vervangbare unica gewerkt moet worden, dient opdracht­gever deze voor zijn rekening en risico te verzekeren.

p)   Site by Site heeft geen bewaarplicht voor digitale bestanden, noch voor door opdrachtgever aangeleverde, noch voor door Site by Site of door ingeschakelde derden vervaardigde. Opdrachtgever is gehouden van alle door hem aangeleverde bestanden een kopie te behouden.

q)   Voor onjuistheden in de opgave van rechten, kosten en onkosten door derden aan Site by Site of voor wijziging daarvan, is Site by Site niet aansprakelijk; eventuele (na)vorderingen, welke uit dien hoofde ontstaan, komen voor rekening van de opdrachtgever.

r)    Adviezen worden door Site by Site naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloei­ende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

s)   Site by Site aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet‑correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan Site by Site zijn medegedeeld of ter hand gesteld.

t)    Site by Site aanvaardt voor door haar opgestelde begrotingen en prognoses geen enkele aanspra­ke­lijkheid voor de realisatie van de ingeschatte toekomstige ontwikkelingen.

u)   Site by Site aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de gegenereerde response of het behaalde resultaat of marktaandeel afwijkt van de prognoses of verwachtingen, ook niet indien deze resultaten afwijken van de resultaten van eerdere tests.

10).  Eigendomsvoorbehoud

a)   De eigendom van de te leveren roerende zaken gaat ‑niettegenstaande de feitelijke aflevering‑ eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Site by Site gesloten overeenkomsten is nagekomen:

 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde zaken zelf;
 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Site by Site verrichte of te verrichten diensten;
 • eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een) overeenkomst(en).

b)   Ter zake van de sub 1 van dit hoofdstuk bedoelde goederen behoudt Site by Site ‑voor zoveel als mogelijk is‑ tevens het (mede)eigendomsrecht tot zekerheid van al haar openstaande vorderingen jegens opdrachtgever, indien deze goederen zijn verwerkt of bewerkt, dan wel anderszins door enig handelen van opdrachtgever bij gebreke van deze betaling aan de eigendom van Site by Site zouden worden onttrokken.

c)   Opdrachtgever wordt tot wederopzegging gemachtigd de geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien verstande, dat hij op eerste verzoek van Site by Site de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen aan Site by Site zal cederen. Opdrachtgever verleent Site by Site reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

d)   Op de goederen mogen door opdrachtgever geen pandrechten, van wat voor aard dan ook, worden gevestigd, terwijl de opdrachtgever evenmin de goederen mag doen strekken tot zekerheid van een vordering van een derde.

e)   Site by Site is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Site by Site niet nakomt. Opdracht­gever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 1.000,‑‑ voor elke dag, dat hij in gebreke blijft.

11). Eigendomsrecht en copyright

a)   Het gebruiksrecht van een te leveren internetapplicatie of andere multimedia-uiting gaat ‑niettegen­staande de feitelijke aflevering‑ eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Site by Site gesloten overeenkomsten is nagekomen:

 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde zaken zelf;
 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Site by Site verrichte of te verrichten diensten;
 • eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een)overeenkomst(en).

b)   Bij niet tijdige betaling van een geleverde website is Site by Site gerechtigd de website op non actief te zetten totdat betaling overeenkomstig het gestelde sub 11.a volledig heeft plaats gevonden.

c)   Na volledige betaling overeenkomstig het gestelde sub 11.a komt aan opdrachtgever -met inachtneming van het in de navolgende artikelen gestelde- het overeengekomen gebruiksrecht van het geleverde toe.

d)   Site by Site behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.

e)   Opdracht­gever verplicht zich de geleverde ontwerpen, internetapplicaties, marketingstrategieën, communicatieconcepten, software, programmabeschrijvingen, documentatie, tekeningen, schetsen, teksten werkwijzen, adviezen en calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook te handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.

f)    Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van Site by Site afkomstige of door Site by Site gebruikte ontwerpen, internetapplicaties, marketingstrategieën, communicatieconcepten, programmabeschrijvingen,  software, documentatie, tekeningen, schetsen, teksten werkwijzen, adviezen, calculaties, etc. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Site by Site, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, internetapplicaties, marketingstrategieën, communicatieconcepten, software, programmabeschrijvingen, documentatie, tekeningen, schetsen, teksten werkwijzen, adviezen en calculaties, etc. van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten ‑openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen‑ is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Site by Site voorbehouden.

g)   Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Site by Site te wijzigen, te herhalen of te vermenigvuldigen, ook niet wanneer het slechts een deel van het ontwerp van Site by Site betreft, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Site by Site. Site by Site kan aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden, het betalen van een geldelijke vergoeding daaronder begrepen.

h)   Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoort het uitvoeren van een onderzoek naar bestaande octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden niet tot de opdracht.

i)    Site by Site is te allen tijde gerechtigd haar naam op het ontwerp, internetapplicatie of multimediaproductiete (laten) vermelden of verwijderen; het is opdrachtgever niet toegestaan om deze zonder voorafgaande toestemming zonder vermelding van de naam van Site by Site openbaar te maken of te vermenigvuldigen.

j)    Site by Site heeft -tenzij zulks bij opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen- het recht haar ontwerp of gedeelten van haar ontwerp bij herhaling uit te doen voeren.

k)   Site by Site heeft voor promotionele doeleinden het recht van een naar haar ontwerp verwezenlijkt project foto’s of andere afbeeldingen te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken.

l)    Site by Site is gerechtigd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aan BUMA/STEMRA of aan andere copyright- of beeldmerkbeheerders opgave te doen van de naam van de opdrachtgever, de titel van voor opdrachtgever verveelvoudigd materiaal en de aantallen, waarin die verveelvoudiging heeft plaatsgevonden.

12). Betaling

a)   Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Site by Site daarvoor in aanmer­king komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. Site by Site is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

b)   Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in Euro.

c)   Indien in een langere kredietgeving dan dertig dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voor zover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

d)   Indien kredietgeving ten onrechte wordt genomen, kan door Site by Site een bedrag aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

e)   Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Site by Site moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 200,‑‑.

f)    Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door Site by Site doet uitvoeren, zal opdrachtge­ver op eerste verzoek van Site by Site zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan Site by Site cederen. Opdrachtgever verleent Site by Site reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

g)   Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft Site by Site het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtge­ver zekerheid stelt voor de betaling, of een door Site by Site te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien Site by Site aanleiding ziet zulks te verlangen.

13). Geschillen

a)   Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat dit het geval is.

b)   Op alle overeenkomsten en transacties van Site by Site is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

c)   Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, dit met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

14). Slotbepalingen

a)   Op alle overeenkomsten betreffende domeinregistratie van .nl domeinnamen is tevens van toepassing het Reglement registratie van .nl-domeinnamen van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland.

b)   In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslis­sing uitsluitend bij Site by Site.